Przetwarzanie danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) MAL-BUD-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie (dalej "Administrator") informuje, iż:
  1. administratorem danych osobowych osób fizycznych jest MAL-BUD-1 sp. z o.o. sp.k. w Warszawie (adres: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa)
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) i b) RODO, tj. w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy lub związanych z realizacją umowy, lub do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub też na podstawie zgody - o ile jej pozyskanie jest niezbędne do przetwarzania danych osobowych
  3. na terenie budów realizowanych przy udziale MAL-BUD-1 sp. z o.o. sp.k. może znajdować się monitoring wizyjny (CCTV). Monitoring wizyjny stosowany jest wyłącznie dla prawnie usprawiedliwionego celu realizowanego przez Administratora, tj. ochrony mienia znajdującego się na terenie budów
  4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, jak również - gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  5. w przypadku uznania przez Panią/Pana naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, Administrator udostępnia następujące kanały komunikacji: forma pisemna: adres: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa; poczta elektroniczna: dane_osobowe@malbud1.pl
  6. pozyskane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi ochrony osób i mienia, oraz organom władzy i instytucjom publicznym, o ile wystąpią o ich udostępnienie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jak i poza obszar Unii Europejskiej
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
  8. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania, w tym upływu okresu przedawnienia w przypadku powstania ryzyka powstania roszczeń z udziałem MAL-BUD-1 sp. z o.o. sp.k., nie dłużej niż 6 lat, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.